Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Засгийн газар, хувийн хэвшлийн хамтарсан зөвлөлдөх хорооны үйл ажиллагааг сэргээж, урт хугацааны тогтвортой үйл ажиллагааг хангаж ажиллах
  • Бизнесийн эрүүл орчныг бүрдүүлэх талаар Засгийн газар, түүний харьяа байгууллагуудтай хамтран ажиллах
  • Бизнес, хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл солилцох, мэдээллийн сан бий болгох
  • Гишүүн компаниудын хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн харилцаа, хууль гэрээний судалгаа, боловсруулалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх
  • Хувийн хэвшлийн хөгжлийн тулгамдсан сэдвээр сургалт семинар, уулзалтуудыг зохион байгуулах
  • Гишүүн болон гишүүн бус байгууллагуудад бизнесийн зөвлөхийн ахисан түвшний үйлчилгээ үзүүлэх