Үндэсний Стратегийн Хүрээлэн

Institute for National Strategy

ҮСХ-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхсоёл: Төсвийг бодитоор тооцож үнэлж, дүгнэх шаардлагатай

Leave a Reply