Day

October 20, 2014

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ТОГТВОРЖУУЛАХ НЬ /Нэгдүгээр хэсэг/

ҮСХ-ийн хөндөж буй асуудал 2011-2013 жилүүдэд эдийн засгийн үсрэнгүй өсөлт, эрчимтэй хөгжил, их хэмжээний гадаадын хөрөнгө оруулалт, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн тогтвортой байдалтай харьцуулахад өнөөгийн эдийн...
Read More